İHALE İLANI
 
ELAZIĞ İLİ PALU İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN
 
Elazığ İli Palu İlçesi “Palu İlçesi Muhtelif köylerindeki çöplerin toplanması için 12 ay süre ile Akaryakıtı İdarece Karşılanacak olan 0-7 yaş arası 7m3 kapasiteli, hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu kiralama işi.” Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği” nin 18/1 Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
 
1- BİRLİĞİN
 
 
a) Adresi
: Palu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
   Hükümet Binası – Kaymakamlık Binası Kat-2
 
b) Telefon ve faks numarası
: Tel  : ( 0 424 ) 6512223
  Fax : ( 0 424 ) 6512263
 
c) Elektronik posta adresi (varsa)
:
 
2-İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN
 
 
a) Adı, niteliği, türü, miktarı
: Palu İlçesi Muhtelif köylerindeki çöplerin toplanması için 12 ay süre ile Akaryakıtı İdarece Karşılanacak olan 0-7 yaş arası 7m3 kapasiteli, hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu kiralama işi. (Akaryakıt Hariç)
 
 
b) Yapılacağı yer
:  Palu İlçesi 
    ………………..
 
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren beş (5) takvim günü içinde
   yer teslimi yapılarak araç ve işçiler idareye teslim edilecek.
 
d) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 12 ay (Onikiay) takvim günü’dür.
 
3-İHALENİN
 
 
a) Yapılacağı yer
: Palu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
  ( İhale Odası )
 
 
b) Tarihi ve saati
: 17/05/2019  Saat :11.00 da
 
 
 
 
 
       
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı ; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi.
4.1. 2.1 – Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve / veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1. 2.2 – Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1. 3 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.3.1 – Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4- İdari Şartnamenin 10 ncu maddesinin ilgili bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1. 5 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1. 6 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmını alt yükleniciye yaptırmayacağına dair Taahhütname.
4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  
4.1.9- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ait beyanname.
4.1.10 - Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.
4.1.11 - Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname.
4.2 -     Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:
4.2.1- Bu İş İçin Banka Referans Mektubu İstenmemektedir.
4. 3 -    Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler, Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:
4.3.1- İş deneyim belgeleri,
4.3.2 - İstekliler, son on beş ( 15 ) yıl içinde yurt içinde ve dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 65 ‘ i  oranında  gerçekleştirdiği veya % 60’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle  ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 65 oranından az olmamak üzere tek  sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, Bu İşlerde benzer iş olarak Kamu veya özel sektörde çöp toplama ve taşıma işi için araç kiralama benzer iş olarak kabul edilecektir.
 4.3.3– İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece şartnamesinde ön görülen Teknik Personel ve sanat sınıfı ustaları istihdam edeceğine dair taahhütname getirmesi zorunludur. (Sadece taahhütname verilmesi yeterli olacaktır.)
4.  4  - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:
Bu iş için asgari ekipman;
1 Adet 0-7 yaş arası Hidrolik sıkıştırmalı Çöp Kamyonu, öz mal (Şirketin Öz Malı Olacak)
Yukarıda belirtilen araç-gereç Yukarıda belirtilen araçlar için, Yapı Araçları Taahhütnamesi verilmesi (Sadece taahhütname verilmesi yeterli olacaktır.)
4.4.1- Bu İşlerde benzer iş olarak Kamu veya özel sektörde çöp toplama ve taşıma işi için araç kiralama benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6-İhale dokümanı Elazığ İli Palu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı – Hükümet Binası  adresinde görülebilir ve 500,00- TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler ihale saatine kadar, bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
8-İstekliler tekliflerini, Teklif Birim Fiyat Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye Teklif Birim Fiyat Bedel sözleşme imzalanacaktır.
9- İstekliler, teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere, kendileri belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. altmış ( 60) takvim günü olmalıdır.
11-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesinde ve ihalenin iptal edilmesinde birlik yetkilidir. Birliğin bu işleminden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
13- Fiyat Farkı Ödenmeyecektir.
14- İl Özel İdaresi Yatırım Programı kapsamında bulunan bu iş için düzenlenen hak ediş bedelleri, idare tarafından belirlenecek bir tarihte ödenecektir. Tahsisli ödenek gelmediği taktir de yüklenici birlikten herhangi bir ödenek talebinde bulunamaz.
 
       İlan olunur.
 
 
                                                                                                                                                              Mustafa DEMİR
                                                                                                                                                                  Kaymakam
                                                                                                                                                                  Birlik Başkanı